Kelly Penners

Hieronder vindt u een lijst van de organisaties die voorkwamen in het hoofdstuk van het boek 'De psychologie van arbeid en gezondheid'. Daarnaast heb ik ook opgezocht welke organisaties het zijn en wat ze doen.

- American Psychological Association (APA) : het is een Amerikaanse beroepsvereniging van universitair geschoolde psychologen. Hun doel is de psychologie als wetenschap, als vakgebied en als middel tot verbetering van gezondheid, opvoeding en menselijk welzijn te bevorderen.

- National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH): een federaal agentschap verantwoordelijk voor het leiden van onderzoeken en het maken van aanbevelingen voor de preventie van werkgerelateerd letsel of ziekte.

- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Het NIP bevordert de wetenschappelijk gefundeerde professionele beoefening van de psychologie en behartigt de belangen van de aangesloten leden. De beroepsvereniging wil daarbij een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn.

Voor meer informatie:

- Universiteit Utrecht: De Universiteit heeft een ruim aanbod van onderwijs voor professionals met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Daarnaast biedt de Universiteit van Utrecht diverse trainingen en workshops aan.

Voor meer informatie:

- vrijwilligerswerk: Het ingebouwd vrijwilligerswerk situeert zich binnen de verschillende voorzieningen en organisaties. Autonome vrijwilligerswerk situeert zich binnen de verschillende voorzieningen en organisaties. Autonome vrijwilligersorganisaties worden gesubsidieerd op voorwaarde dat zij de vrijwilligers goed verzekeren en vorming aanbieden en dat zij activiteiten organiseren die kaderen in het brede welzijns- en gezondheidsbeleid.

Voor meer informatie:

- mantelzorg: Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een chronisch zieke of zorgbehoevende medemens uit hun directe omgeving.

Voor meer informatie:

- Centraal Bureau voor de Statistiek: Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen en bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese statistieken.

Voor meer informatie:

- Minsterie van WVC: Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur was een Nederlands ministerie dat opgericht werd in 1982 als opvolger van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. In 1994 ging het op in het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Cultuur viel daarbuiten en kwam terecht bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

- Tavistock Institute of Human Relations: Het Tavistock Insitute of Human Relations is een non-profit organisatie die sociale wetenschap toepast op huidige kwesties en problemen.

Voor meerinformatie: