Yasmine Rigolle

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)
Het ministerie wordt steeds meer betrokken bij niet alleen de beroepsmatige scholing, maar ook het verwerven van competenties, de emancipatie, een gezonde levenswijze, democratisering van de samenleving, het bijbrengen van "normen en waarden", de integratie van allochtonen en meerdere

onderwijsbegeleidingsdienst
Een schoolbegeleidingsdienst is gespecialiseerd in het oplossen van leerproblemen bij leerlingen in het primair onderwijs (po). De basisschool schakelt de schoolbegeleidingsdienst in wanneer uw kind problemen heeft met leren of een grote leerachterstand heeft.

LWOO(Leerweg Ondersteunend onderwijs)
Bedoeld voor leerlingen waarbij een reulier diploma voor voortgezet onderwijs haalbaar wordt geacht, op voorwaarde dat er structureel extra zorg wordt gegeven door de school.

PRO (Praktijkonderwijs)
Komt in aanmerking wanneer de verwachting is dat hen leerling ook met extra zorg geen diploma zal kunnen halen. De school probeert de leerling direct voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

CVI (Commissie van Indicatiestelling)
De CVI beoordeelt aan de hand van onafhankelijke landelijke regels of een kind in aanmerking komt voor een rugzak of voor een plaats op een school Speciaal Onderwijs

RVC-VO (Regionale Verwijzingscommissie voor het Voortgezet Onderwijs)
De RVC VO is in januari 1999 in het leven geroepen door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De taak van deze commissie is: het afgeven van beschikkingen voor toelating tot het praktijk-onderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs.

REC (Regionale Expertise Centra)
Een Regionaal Expertisecentrum (REC) is een samenwerkingsverband van speciale scholen in een regio. Voor elk cluster van aandoeningen geldt een aparte regio-indeling. In elk cluster is een REC dat helpt bij de indicatiestelling voor speciaal onderwijs.