Schoolpsychologie & Pedagogische Psychologie

Inleiding

Schoolpsychologie is de ideale richting indien je graag wilt samen met ouders, leerkrachten en schoolteam instaan voor de begeleiding en coaching van kinderen en jongern van in de kleuterklas tot aan het hoger onderwijs. Ook moet je daarbij bereid zijn aandacht te hebben voor specifieke doelgroepen zoals kansarmen, allochtonen, leerlingen uit het beroeps-, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs. Je speelt een actieve rol bij schoolloopbaanplanning, psychosociale functionering, begeleiding van leren en veel meer.

Schoolpsychologie

Je zal een actieve rol spelen in een multidisciplinair en interdisciplinair samenwerkingsverband bij schoolloopbaanbegeleiding, begeleiding van leren en studeren, het psychosociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Samen met de leerling, de ouders en de leerkrachten verkent de CLB-medewerker op een consultatieve manier de vraag, mogelijke oplossingen en aanpak. Curatieve activiteiten blijven waardevol maar de voorkeur gaat uit naar educatieve en preventieve begeleidingsactiviteiten.
In het basisonderwijs is er de functie van zorgcoördinator, die de zorg voor leerlingen coördineert op drie niveaus:

 1. het niveau van de leerlingen
 2. het niveau van de ondersteuning van leerkrachten
 3. het niveau van het beleidsniveau

In het secundair onderwijs is een sterk groeiende behoefte aan een degelijk uitgebouwde interne leerlingenbegeleiding.

Pedagogische psychologie

Deze sector richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met belemmerde kansen tot ontplooiing en sociale integratie.
Hierbij zijn twee doelgroepen te onderscheiden:

 • Enerzijds kunnen kinderen of volwassenen een belemmering ondervinden door een beperking eigen aan het functioneren, zoals een verstandelijke, fysieke, visuele of auditieve beperking.
 • Anderzijds kan de belemmering eigen zijn aan de omgeving waarin een kind of jongere zich bevindt.

Zo kan er sprake zijn van een problematische opvoedingssituatie waarbij de kinderen of jongeren en hun ouder(s) een bijzondere nood hebben aan psychopedagogische ondersteuning en begeleiding. Deze vorm van begeleiding behoort tot de context van de Bijzondere Jeugdzorg.

Waar kan je dan juist werk vinden?

 • centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s)
 • zorgcoördinator in het basisonderwijs
 • leerlingenbegeleiding
 • sociale diensten van scholen
 • revalidatiecentra voor taal- en ontwikkelingsstoornissen
 • onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
 • voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg
 • centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • sociale diensten van scholen

Wenst u nog meer informatie? Dan kunt u terecht op deze site. Klik hier.

SchoolCounselorWorldOfDifference.gif?ukey=0053e0018c6ab237ee27de2cab7e0093a6177658