Kimberly Stalpaert

De lijst met moeilijke woorden uit het artikel ‘Klinisch psycholoog’.

Kwaliteitsbewaking :
Is een bewust proces van zelfcontrole, waarbij aan de hand van vooraf gestelde normen volgens schema de feitelijke situatie telkens en regelmatig wordt getest.

Kwaliteitsbevordering :
Doel is om de kwaliteit te bevorderen van gebouwen en de gebouwde omgeving.

Tuchtrecht :
Recht dat toeziet op de naleving van wetten, erecodes en gedragsregels die gelden voor sommige vrije beroepen, zoals makelaars, artsen enz.

Emplooi :
Werk, ambt, bezigheid gebruik .

NIP :
Nederlands Instituut van Psychologen.

Wet BIG :
Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Eerstelijnspsychologen :
Ofwel ELP’s zijn psychologen werkzaam in de eerstelijnszorg, vaak samen met huisartsen; bieden kortdurende, probleemgerichte therapie bij psychische problemen en kunnen bij zwaardere problemen doorverwijzen naar de tweedelijnspsychologen.

Manifesteren :
Zichtbaar/duidelijk worden.

Adequate :
Passend;evenredig;overeenkomend.

Determinanten :
Factoren die een ontwikkeling en/of toestand verklaren .

Postdoctoraal :
Bijvoeglijk naamwoord na het doctoraal examen: postdoctorale studie .

Gering civiel effect :
Dat je opleiding zodanig was samengesteld dat je voldoet aan de eisen voor benoembaarheid in zowel advocatuur als rechterlijke macht: je bent dan toelaatbaar tot de advocatenopleiding en tot de raio-selectie.

WHW :
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Zwang :
Gebruik, gewoonte; mode; in - zijn, komen, geraken, brengen.

CROHO :
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

WVC- regeling :
Welzijn Volksgezondheid en Cultuur.

Cursorisch :
Achtereen voortgaande, Lezen zonder onderbreking.

Behelst :
Omvat.

Assessment :
Een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken.

RINO :
Republican In Name Only.

RIAGG :
Regionale Instelling Ambulance Geestelijke Gezondheidszorg .

CAO :
Collectieve arbeidsovereenkomst.

NRV :
Nationale Raad voor de Volksgezondheid.

VSNU :
De `Vereniging van Universiteiten`, voorheen `Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

CBO :
Cursorisch beroepsonderwijs; activiteiten die volwassenen en geheel of gedeeltelijke leerplichtige jongeren in staat stellen om kennis, inzicht attitudes en vaardigheid te verwerven die zij nodig hebben voor hun huidige of toe.

COTAN :
Bekende personen en groepen.

Rigide :
Strak, streng scherp.

Paramedicus :
Iemand die een beroep uitoefent dat met de geneeskunde samenhangt, maar er niet echt toebehoort.

Bejegening :
De manier waarop iemand zich tegenover iemand anders gedraagt; onder meer wijze van benadering door zorgverlener van zorgvrager.

College van Beroep :
Een college van 3 personen dat een beroep tegen een besluit van de Raad van Beheer behandelt en een uitspraak formuleert die voor beide partijen aIs bindend advies geldt.

Raadsman :
Algemeen raadgever .

EG- richtlijn :
Europese Gemeenschap – richtlijn.

EFPPA :
Europese Federatie van psychologieverenigingen.