Nel Messeyne

Definities en moeilijke woorden

leerplicht: Wettelijke verplichting tot het volgen van onderwijs
leerplichtambtenaar: Ambtenaar, belast met het toezicht op de uitvoering van de leerplicht
dyslectisch: woordblind
allochtoon: Van elders afkomstig, vreemd
autochtoon: Oorspronkelijke bewoner van een land
urbanisatiegraad: Percentage van de bevolking dat in stedelijke concentraties woont
onderwijsnummer: Persoonlijk identificatienummer
peergroup: Vrienden, jongerencultuur
casuïstiek: Leer van de oplossingen van gewetensvragen
decaan: Voorzitter van een universitaire faculteit
mentor: Interne begeleider van leerlingen
orthopedagoog: Opvoedkundige
leerstraf: In een soort project meedraaien
kwalificatieplicht: Leerplicht tot 18 jaar
Laag sociaaleconomische status: Laagopgeleid, met laaggeschoold werk of werkloos
signaalverzuim: Het proces van uitval niet herkennen of niet op waarde schatten
watervaleffect: Te hoog starten en na 1 of 2 jaar moeten afstromen naar een lager onderwijstype
Stressfull life events: Ingrijpende, negatieve gebeurtenissen of situaties die de druk op een individu vergroten
Time-out- of reboundvoorziening: Tijdelijke opvang waar jongeren tot rust komen, problemen verwerken of oplossen en weer intensief begeleid worden naar het gewone onderwijs