Yasmine Rigolle

adequaat =gepast, correct
ambulant=zonder vaste plaats, heen en weer trekkend
anamnese=de voorgeschiedenis van een zieke, verkregen door spontane mededeling van de patiƫnt (of diens omgeving) en door beantwoording van gerichte vragen van de onderzoeker; omvat gegevens omtrent de onderhavige aandoening, vroeger doorgemaakte ziekten, levensloop, familie en milieu (sociale omstandigheden
aspiratie= 1) het streven naar iets 2) uitspraak van een klank waarbij adem hoorbaar is 3) inademing
autoriteit=gedrag
cognitief=met betrekking tot het kennen
competentie=ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen
diagnostiek=de kunst een diagnose op te maken
dyslexie=stoornis in het vermogen om goed te kunnen lezen en spellen
escalatie=trapsgewijze vergroting, verheviging, vooral van een conflict '
geding=uitspraak (rechterlijk)
gedragsrepertoire=arsenaal van handelingsmogelijkheden
gestalte geven=doen ontstaan
idealiter= als ideaal bezien,volmaakt bezien
impulsief=geneigd impulsen te volgen ; prikkelend, aandrijvend, zonder er van tevoren bij stil te staan)
inconsistentie= gebrek aan samenhang
indicatiestelling= een vaststelling van mate en aard van iemands zorgbehoefte
indiceren=aanwijzen, aanduiden
interfereren= 1 tussenbeide komen; 2 samentreffen en op elkaar inwerken
internaliseren= zich eigen maken, tot zijn geestelijk eigendom maken '
manco= gebrek, hetgeen ontbreekt
onderkennen= zich realiseren, beseffen, inzien zijn
perspectief= 1) toekomstbeeld, vooruitzicht 2) gezichtspunt
protocol= 1) geheel van voorschriften en regels in het internationaal diplomatiek verkeer 2) akte, officieel verslag
provoceren= uitdagen, uitlokken, aanleiding geven tot
regulier= frequent, dikwijls, geregeld
satisfactie= voldoening, bevrediging
socialiseren= sociaal of gemeenschappelijk maken
somatisch= met betrekking tot het lichaam
uniform= algemeen geldig
zelfregulering= indien een regeling voor een bepaalde sector of beroepsgroep door deze zelf wordt opgesteld en wordt voorgeschreven voor degenen die tot de betreffende sector of beroepsgroep behoren