Kelly Penners

Hieronder vindt u wat de wet zegt over het welzijn op het werk. Deze informatie wordt meegedeeld op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Welzijn op het werk is een geheel van verschillende factoren waaronder ergonomie, arbeidshygiëne, bescherming van de gezondheid van de werknemer, enz.
Naast deze samenvatting van de wettekst kunt u ook de volledige wet vinden in een PDF-bestand. klik hier

De welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader waarin de uitvoeringsbesluiten genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden voor het merendeel gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk.

De besluiten in deze codex zijn opgebouwd volgens een filosofie die vernieuwend is ten opzichte van deze waarvan uitgegaan werd in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de vroegere codificatie van voorschriften inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid. Daar waar in de huidige welzijnsreglementering uitgegaan wordt van doelvoorschriften, bevat het ARAB voornamelijk gedetailleerde middelenvoorschriften. De welzijnswet en de codex houden dus minder uitvoerig omschreven technische voorschriften in. Er wordt gewerkt volgens een lossere structuur met voornamelijk rechtsnormen waaraan de werkgever op zijn eigen manier concrete invulling kan geven.

Het ARAB is reeds grotendeels uitgehold en zal binnen afzienbare tijd helemaal verdwijnen doordat ook de resterende bepalingen uit het ARAB zullen worden overgeheveld naar de codex of wanneer dat niet mogelijk is, worden opgeheven.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er binnenkort kan overgegaan worden tot de codificatie van de codex. Dit wil zeggen: het coördineren van de verzameling besluiten die nu de codex vormen. Het geheel wordt op dat ogenblik ook opnieuw genummerd. Pas in deze fase zal men kunnen spreken van een echte codex over het welzijn op het werk.