Yasmine Rigolle

De Wet op de jeugdzorg

De Wet op de jeugdzorg is een Nederlandse wet die in 2005 is vastgesteld.
De wet beoogt hulp te bieden aan jongeren en ouders bij het oplossen van opgroei- en opvoedproblemen. Het bureau Jeugdzorg staat centraal in de wet. Dit bureau beoordeelt of jeugdzorg nodig is en zorgt voor aansluiting op jeugdhulpverlening, de jeugdgeestelijke gezondheidszorg en justitiële jeugdinrichtingen. Ook behoren tot de taken van het bureau gezinsvoogdij, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De provincie subsidieert het bureau Jeugdzorg.

Activiteiten
• het jaarlijks voor 1 oktober vaststellen van een provinciaal beleidskader
• de oprichting en instandhouding van bureau Jeugdzorg
• subsidie voor de regionale zorgaanbieder(s) van jeugdhulp
• een cliëntenvertrouwenspersoon aanstellen
• mogelijk ondersteuning van cliëntenorganisaties via subsidie
• afstemming van het provinciaal beleid met het jeugdzorgaanbod van de volgende partners
o de gemeenten die zorgen voor preventie en hulp door lokale voorzieningen (bijv. via algemeen maatschappelijk werk, thuiszorg en de gemeentelijke gezondheidsdienst)
o de zorgverzekeraars c.q. zorgkantoor, instellingen die de zorg leveren aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking
o de geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen
o de Minister van Justitie c.q. Raad voor de Kinderbescherming die gaan over justitiële jeugdzorg

Middelen
De provincie krijgt voor jeugdzorg doeluitkeringen voor van de rijksoverheid. Andere partners ontvangen geen middelen voor afstemming en het leveren van persoonsgegevens aan bureau Jeugdzorg op grond van de wet.